กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

E-Books ด้านสาธารณภัย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

กลุ่ม

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ thailand 4.0

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10499 ครั้ง