กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

รายงานผลการดำเนินงาน IT1-IT4 ปี 2560

รายงานผลการดำเนินงาน IT1-IT4 ปี 2560

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 ปีงบประมาณ 2560จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1131 ครั้ง