กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

ปภ. ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ.
ได้จัดทำหลักสูตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสำหรับการเรียนการสอนทางไกลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ขึ้น  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับบุคลากรภาครัฐและผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้
ในสาขาวิชาเฉพาะด้านการจัดการสาธารณภัย ผ่านระบบ E-Learning ของสำนักงาน ก.พ. 

ซึ่งการพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
เป็นกิจกรรมภายใต้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปี พ.ศ.2560 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ดำเนินงานโดยคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตร
ด้านสาธารณภัยในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของกรม

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ e-learning ดังกล่าวได้ ตามลิ้งค์ด้านล่าง

http://ocsc.cloud/moodle/จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 534 ครั้ง