กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

ภาพกิจกรรม KM

ภาพกิจกรรม KM

กลุ่ม
5/9/2560
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Knowledge Management Team) ครั้งที่ 1/2560
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1030 ครั้ง