กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

E-Books ด้านสาธารณภัย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

กลุ่ม
22/12/2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
22/12/2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
22/12/2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10500 ครั้ง