กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

คำสั่งแต่งตั้ง CKO

คำสั่งแต่งตั้ง CKO

กลุ่ม
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร KM ของส่วนราชการ (CKO)
ดาวน์โหลด :
คำสั่งแต่งตั้ง 944 CKO ปี 2558.pdf ( 0.55 MB ) ( ดาวน์โหลด 183 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้ง 311 CKO ปี 2552.pdf ( 0.53 MB ) ( ดาวน์โหลด 181 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้ง 038 CKO ปี 2550.pdf ( 0.54 MB ) ( ดาวน์โหลด 135 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 748 ครั้ง