กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

คำสั่งแต่งตั้ง KM.Team

คำสั่งแต่งตั้ง KM.Team

กลุ่ม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM TEAMจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 641 ครั้ง