กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM Action Plan

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM Action Plan

กลุ่ม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM Action Planจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 696 ครั้ง