กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

ดาวน์โหลดคู่มือ Km

คู่มือ KM ปี 2553

กลุ่ม
คู่มือการจัดทำแผนปภจังหวัด 53 -4จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1114 ครั้ง