กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KS

ปี 2561

กลุ่ม
การสัมภาษณ์และคู่มือการปฏิบัติงานของโครงการผู้ใกล้เกษียณอายุราชการจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 708 ครั้ง