กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

แผนการจัดการความรู้ในองค์กร

แผนการจัดการความรู้ในองค์กร ปภ

กลุ่ม
แผนการจัดการความรู้ในองค์กร ปภจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1890 ครั้ง