กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

ผลผลิต KM ปี 2551

ผลผลิต KM ปี 2551

กลุ่ม
การตรวจสอบทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542
ดาวน์โหลด :
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาท
ดาวน์โหลด :
3. ตามรอยพระยุคลบาท.pdf ( 6.40 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
คู่มือปฏิบัติงานของมิสเตอร์เตือนภัย
คู่มือประชาชนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน : การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 535 ครั้ง