กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

ผลผลิต KM ปี 2553

ผลผลิต KM ปี 2553

กลุ่ม
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
ดาวน์โหลด :
ผล 7 ขั้นตอนแผนที่1-53.pdf ( 1.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
บันทึกส่งแผนที่ 1 ปี 53.pdf ( 0.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 117 ครั้ง)
คู่มือการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 511 ครั้ง