กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

รายงานผลการดำเนินงาน IT1-IT4 ปี 2559
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 475 ครั้ง