กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

ผลผลิต KM ปี 2554

ผลผลิต KM ปี 2554

กลุ่ม
การวิเคราะห์และประมวลองค์ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัยเพื่อใช้ในการพัฒนางานวิชาการด้านอัคคีภัย
บทความวิชาการด้านอัคคีภัย เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยจากการใช้ไฟฟ้า
เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตรระบบบัญชาการ เหตุการณ์ (ICS)
ดาวน์โหลด :
ICS-100 (บทที่ 7).pdf ( 0.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 184 ครั้ง)
บทที่+7+(...pdf ( 0.69 MB ) ( ดาวน์โหลด 123 ครั้ง)
ICS-100 (บทที่ 6).pdf ( 1.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 142 ครั้ง)
ICS-100 (บทที่ 5).pdf ( 1.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 106 ครั้ง)
ICS-100 (บทที่ 4).pdf ( 0.80 MB ) ( ดาวน์โหลด 113 ครั้ง)
ICS-100 (บทที่ 3).pdf ( 1.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
ICS-100 (บทที่ 2).pdf ( 0.82 MB ) ( ดาวน์โหลด 211 ครั้ง)
ICS-100 (บทที่ 1).pdf ( 1.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 362 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 531 ครั้ง