กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

ผลผลิต KM ปี 2559

ผลผลิต KM ปี 2559

กลุ่ม
ผลการจัดการความรู้ KM ปี 2559จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 415 ครั้ง