กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

KM Gallery

ภัยแล้งและไฟป่า

กลุ่ม
7/10/2556
6 รูปภาพ
534 ครั้ง
7/10/2556
6 รูปภาพ
449 ครั้งจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1987 ครั้ง